College Policies at College of San Mateo - Walang Diskriminasyong Patakaran
skip directly to Main Content Navigation Search A-Z Index Ask the Bulldog Find People Top Story Breadcrumbs Footer
College Policies
Walang Diskriminasyong Patakaran

Ang Kolehiyo ng San Mateo ay nagbibigay ng pantay na pagkakataon sa lahat anuman ang edad, kasarian, katayuang marital, kapansanan, lahi, kulay, orientasyong seksuwal, relihiyon, bansang pinagmulan, o iba pang batayan, para sa pagtanggap sa Kolehiyo, pagpapatala sa klase, serbisyo sa estudyante, tulong na pinansiyal, at trabaho ayon sa mga itinatadhana ng Title VI ng1964 Civil Rights Act, Title IX ng Educational Amendments ng 1972 (45CRF 86), Section 504, Rehabilitation Act of 1973 (P.L. 93-112), at ng Americans With Disabilities Act of 1990.

Mahalagang maintindihan ng mga estudyante, kawani, at lahat ng iba pang kaugnay ng Kolehiyo ang kahalagahan ng pag-uulat ng mga tungkol sa posibleng paglabag sa patakarang ito. Upang maibigay ng Kolehiyo ang pantay na pagkakataon, kailangan ang kumpletong imbestigasyon ng posibleng paglabag at ng pagkakataon para sa pantay at walang kinikilingang pagdinig ng anumang bagay na may kinalaman sa mga batas at patakaran.

Sinumang naghahangad ng impormasyon tungkol sa mga batas at patakarang ito o nagrereklamo ng paglabag sa Title VI ng 1964 Civil Rights Act at Sec. 504ng Rehabilitation Act of 1973 ay dapat kontakin ang Office of Vice Chancellor of Human Resources and Employee Relations. Telephone 358-6767.

Ang lahat ng reklamo ay susuriin ayon sa batas ng Title VI at Title IX, at ang mga taong kasangkot ay pagpapayuhan ng mga tadhana ng batas at ng kanilang mga legal na karapatan. Kung ang mga normal na paraan ay hindi magagamit o hindi matugunan ang mga pangangailangang legal, ang kinakailangang hakbang ay gagawin. Ang opisina ay hahawak ng mga rekord ng lahat ng reklamong pang- Title VI at Title IX, at iuulat sa Lupon ng Apirmatibong Aksiyon ang katayuan ng reklamo at hakbang tungo sa kalutasan.